BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/230/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na podstawie art. 41 lit."a" ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia Komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida;
2. Komitecie - należy przez to rozumieć  Komitet inicjatywy uchwałodawczej;
3. mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Ruciane-Nida, mających czynne prawa wyborcze do Rady Miejskiej Ruciane-Nida;
4. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida; 
5. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Ruciane-Nida. 
§ 3. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 200 osób może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, polegającą na złożeniu projektu uchwały Rady. 
§ 4. 
1. Projekt uchwały Rady wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi spełniać następujące wymogi formalne i zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną, 
3) treść merytoryczną, 
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 
5) termin wejścia w życie uchwały,
6) uzasadnienie zawierające  wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały. 
2. Projekt uchwały Rady powinien być zredagowany precyzyjnie i sporządzony zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej. 
3. Podpisany przez przedstawicieli Komitetu projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.
4. Wniesienie projektu uchwały Rady nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców. 
5. Projekt uchwały Rady, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, podczas której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały Rady. 
§ 5. 
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały Rady, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zebrania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały Rady,  wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy złożyli pisemne oświadczenie o   utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion)  i nazwiska, adresu zamieszkania (wzór oświadczenia o utworzeniu Komitetu stanowi. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).
§ 6
1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu. 
2. W zawiadomieniu podaje się: 
1) pełną nazwę Komitetu oraz jego siedziby;
2) dane, o których mowa w § 5 ust. 2. 
3. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały Rady spełniający warunki, o których mowa w § 4  ust. 1-3.
4. Przewodniczący Rady w terminie 7 dni przekazuje projekt uchwały Rady Burmistrzowi w celu jego analizy pod względem formalno-prawnym i wydania opinii w tym zakresie przez obsługę prawną Burmistrza. 
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, w tym braku pozytywnej opinii, o której mowa w ust.4, Przewodniczący Rady wzywa Komitet do ich usunięcia bądź poprawienia projektu uchwały Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia. 
6. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom, określonym w ust. 2 i ust. 3,  po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 4, Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie  Komitet oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekt  uchwały Rady. 
§ 7. 
1. Po przyjęciu zawiadomienia Komitet ogłasza miejsca udostępniania projektu uchwały do publicznego wglądu. 
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona. 
§ 8. 
1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. 
2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 6. 
§ 9. 
1. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały. 
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały poprzez złożenie na wykazie swojego imienia  (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania  oraz składając własnoręczny podpis oraz datę jego złożenia. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu  i tytuł projektu uchwały, któremu mieszkaniec udziela poparcia (wzór listy poparcia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały).
3. Komitet przy zbieraniu podpisów zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 
§ 10. 
1. Komitet po zebraniu co najmniej 200 podpisów mieszkańców przedkłada Przewodniczącemu Rady listy poparcia projektu uchwały Rady. 
2. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 7 dni od dnia przedłożenia list poparcia, przekazuje projekt wraz z wykazem popierających go mieszkańców Burmistrzowi w celu dokonania weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców. Burmistrz dokonuje czynności sprawdzających w terminie nie dłuższym  niż 30 dni i przekazuje Przewodniczącemu Rady informację o liczbie ważnych podpisów pod projektem uchwały. 
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3, prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, zastosowania ma procedura przewidziana w § 6 ust. 5. 
§ 11. 
1. W przypadku wypełnienia przez Komitet wszelkich obowiązków, w szczególności objętych regulacją  § 3, § 6 ust. 6 oraz § 10, Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady. 
2. Przewodniczący Rady informuje Komitet o terminie procedowania projektu uchwały Rady na komisjach  Rady oraz na sesji Rady. 
3. W pracach Rady nad projektem uchwały Rady Komitet mogą reprezentować przedstawiciele wskazani  przez Komitet.
4. Projekt uchwały może zostać wycofany w każdym czasie na podstawie pisemnego wniosku Komitetu. 
5. Przewodniczący Rady informuje pisemnie Komitet o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały Rady. 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.  
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 sie 2020 14:51
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 504 razy