BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/231/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: uchwalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 470) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

1) przy prowadzeniu robót w pasie drogowym, za zajęcie:
a) jezdni do 50 % szerokości – 10,00 zł/dzień
b) ezdni powyżej 50 % szerokości – 10,00 zł/dzień
c) chodników, placów ścieżek rowerowych, zatok postojowych – 10,00 zł/dzień
2) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustala się stawki opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości – 0,20 zł 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym 1 m² urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) urządzenie infrastruktury wodociągowej, gazowej, deszczowej i sanitarnej – 200,00 zł/rok
2) urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł/rok
3) inna infrastruktura 200,00 zł/rok

3. Za umieszczenie w pasie drogowym 1 m² obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) budynki – 2,00 zł/dzień
2) reklamy – 2,00 zł/dzień
3) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł/dzień
4) inne obiekty budowlane 2,00 zł/dzień

4. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach, niż w ust. 1, 2 i 3:
1) punkty handlowe i gastronomiczne 10,00 zł/dzień
2) miejsca parkingowe 3,00 zł/dzień
3) inne 3,00 zł/dzień

5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszego niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za 1 m² pasa drogowego.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/47/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz terenu będącego własnością Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2020 14:22
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 663 razy