BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/232/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/248/2016 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 16 listopada 2016 r. poz. 4489).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2020 14:27
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 545 razy