BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/233/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 lit. "k" ust. 1 i 2 oraz ust. 3 i 4a w związku z art. 6 lit. "j" ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej od jednego mieszkańca.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 4. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 16 stycznia 2020 r., poz. 294).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
Agnieszka  Kręciewska

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2020 14:36
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 866 razy