BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/234/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 6 lit. „r” ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ruciane – Nida i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
1) Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na tych nieruchomościach, zgromadzonych w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
2) Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3) Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w niniejszych zasadach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi, a Gmina Ruciane – Nida nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika lub worka.
§ 2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, odpady komunalne odbiera się z następująca częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki:
a) z budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i  lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -  raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielorodzinnych – dwa razy w tygodniu,
2) papier, bioodpady oraz metale i tworzywa sztuczne:
a) z budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielorodzinnych –  raz w tygodniu,
3) szkło:
a) z budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielorodzinnych – raz na dwa tygodnie,
4) popioły z palenisk domowych - raz na dwa tygodnie w okresie od 01 października do 30 kwietnia,

5) odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - dwa razy w roku  w formie tzw. „wystawek” zgodnie z harmonogramem odbioru.
§3.

1. Wyznacza się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane - Nida, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº, przyjmujący następujące rodzaje odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne,
4) odpady niebezpieczne,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
12) popioły z palenisk domowych, 
13) wydzielone z bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów, terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy 
2. Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na tych nieruchomościach.
3. Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będzie przyjmował odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.
5. Odpady budowlano-remontowe będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości do 0,5 Mg na rok od właściciela nieruchomości.
§ 4.
1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK dokonywane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida:
1) telefonicznie pod numerem; 87 425 44 30,
2) za pomocą poczty elektronicznej: umig@ruciane-nida.pl,
3) pisemnie,
4) osobiście.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
§ 5.  Traci moc uchwała Nr XXXIII/247/2016 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2020 14:41
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 554 razy