BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/235/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 "n" ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklaracje, o której mowa w § 1 składa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową1 deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie elektronicznym XML oraz układzie informacji powiązań między nimi zgodnymi z Załącznikiem nr 2 do uchwały, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP korzystając z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r.,poz. 700 z późn. zm.).
§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na żądanie organu:
1) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiony przez odpowiednie instytucje, a w szczególności: 
a) domy spokojnej starości, zakłady karne, domy dziecka, placówki opieki zdrowotnej, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;
2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęte opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie,
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 sie 2020 11:05
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 646 razy