BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/245/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 119/4 o powierzchni 0,1100 ha, położonej w obrębie Osiniak, gm. Ruciane-Nida dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00006616/7.
§ 2. 
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na części nabywanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Osiniak, oznaczonej nr geod. 119/4 o  powierzchni 1100 m² odpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 117;
2. Ustanowienie  służebności gruntowej nastąpi za wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 
3. Zakres służebności zostanie określony na mapie, która będzie stanowiła załącznik do aktu notarialnego. 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/218/2020 Rady Miejskiej  dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 sie 2020 14:19
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 524 razy