BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/246/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości przez Gminę Ruciane-Nida

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust.1 pkt. 7 w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Ruciane - Nida prawa własności nieruchomości, o których mowa poniżej: 
1)  nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 112/2, położonej w obrębie Ruciane-Nida, o powierzchni 0,2248 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00005368/6;
2) nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 112/1, 112/3, 113, 114, 104/13, położonej w obrębie Ruciane-Nida, o powierzchni 13,7993 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00030203/6;
3) nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 104/5, 104/12, położonej w obrębie Ruciane-Nida, o powierzchni 0,6415 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00032579/6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 sie 2020 14:27
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 820 razy