BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/248/2020

z dnia: 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w  Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2020/2021:
1) w przypadku oleju napędowego na kwotę 4,28 zł. za litr;
2) w przypadku benzyny na kwotę 4,40 zł. za litr;
3) w przypadku autogazu na kwotę 2.07 zł. za litr. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 wrz 2020 10:30
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 651 razy