BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/247/2020

z dnia: 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 54.978,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 67.644,00 zł zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 101.774,98 zł zgodniez załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 114.440,98 zł zgodniez załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 41.889.782,94 zł w tym: dochody majątkowe: 6.873.744,26 zł dochody bieżące: 35.016.038,68 zł
2. Plan wydatków ogółem – 42.753.384,09 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.798.900,32 zł wydatki bieżące: 32.954.483,77 zł
§ 3. 1.  Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 9.233.900,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą  7.568.083,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W uchwale nr XXVII/228/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na 2020 r. wprowadza się następującą zmianę:
1) dotychczasowy § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. ust. 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą  7.523.705,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
§ 4.  Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 wrz 2020 10:37
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 46 razy