BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/252/2020

z dnia: 14 września 2020 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6
i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XVIII/158/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:
1. w tytule uchwały wyrazy: „na lata 2020 - 2026” zastępuje się wyrazami: „na lata 2020 - 2028”,
2. Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2026”otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 2: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 wrz 2020 10:00
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 42 razy