BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/261/2020

z dnia: 28 października 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.550.178,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.302.199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 828.221,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 523.520,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 42.076.708,99 zł w tym:dochody majątkowe: 6.692.932,79 zł dochody bieżące: 35.383.776,20 zł
2. Plan wydatków ogółem – 50.056.504,14 zł w tym:wydatki majątkowe: 16.795.104,23 zł wydatki bieżące: 33.261.399,91 zł
§ 3.
1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 16.230.104,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 7.728.903,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.979.795,15 zł, zostanie pokryty: 
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.538.583,91 zł;
2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w wysokości 84.489,15 zł;
3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.722,09 zł;
4) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.679.793,55 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.699.998,40 zł zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.” zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 lis 2020 11:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 566 razy