BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII/269/2020

z dnia: 4 listopada 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 279.035,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 279.035,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 42.076.708,99 zł w tym:dochody majątkowe: 6.692.932,79 zł dochody bieżące: 35.383.776,20 zł
2. Plan wydatków ogółem – 50.056.504,14 zł w tym:wydatki majątkowe: 16.795.104,23 zł wydatki bieżące: 33.261.399,91 zł
§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 16.230.104,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 lis 2020 09:31
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 197 razy