BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII/270/2020

z dnia: 4 listopada 2020 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 , art. 51 ust. 4,5 i art. 97 ust. 1,1a i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2473 ze zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób bezdomnych, dla których gminą właściwą jest Gmina Ruciane-Nida. 
§ 2. 
1. Miesięczna odpłatność za pobyt osoby bezdomnej dla tej osoby w schronisku dla bezdomnych lub ośrodku dla bezdomnych  z usługami opiekuńczymi ustalana jest według następujących zasad:
1) dla schroniska dla osób bezdomnych w granicach określonych poniższą tabelą:
Lp.


Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej


Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wyrażona  jako % dochodu świadczeniobiorcy


1.


do 100 %


30%


2.


powyżej 100 % -  150%


40%


3.


powyżej  150 % -  200%


50%


4.


powyżej  200%


60%

 

2) dla schronisk  dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  w granicach określonych poniższą tabelą: 

Lp.


Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego , o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej


Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wyrażona jako % dochodu świadczeniobiorcy


1.


do 100%


50%


2.


powyżej 100%  -  150%


60%


3.


powyżej 150%  -  200%


70%


4.


powyżej 200%


80%

 

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i  mnożąc uzyskaną stawkę  odpłatności za jeden dzień przez liczbę dni  faktycznego pobytu. 
§ 3. 
1. Odpłatność za tymczasowy pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za każdy dzień pobytu. 
2. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę: liczbę dni faktycznego pobytu pomnożoną przez stawkę dzienną. 
§ 4. Wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane jest indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. 
§ 5. 
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba kierowana lub której przyznano świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego pobytu w schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi. 
2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych lub
w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
3. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczą w szczególności sytuacji, gdy: 
1) osoba korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego,
2) osoba ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym, przy czym wszelkie zdarzenia i wydatki stanowiące podstawę  częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności powinny zostać  udokumentowane. 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 lis 2020 09:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 497 razy