BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/273/2020

z dnia: 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713), art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 176) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje: 


§ 1. Ustala się na okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. miesięczną kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Piszu w wysokości 318,53 zł  w przeliczeniu na jednego uczestnika i pracownika Centrum.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 15:18
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 73 razy