BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/275/2020

z dnia: 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 35.425,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 180.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 80.353,08 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 224.928,08 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 42.058.417,34 zł w tym:dochody majątkowe: 6.692.932,79 zł dochody bieżące: 35.365.484,55 zł
2. Plan wydatków ogółem – 50.038.212,49 zł w tym:wydatki majątkowe: 16.795.104,23 zł  wydatki bieżące: 33.243.108,26 zł
§ 3.  Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.” zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.  Po zmianach w budżecie: rezerwa ogólna wynosi 65.800,00 zł, rezerwa celowa wynosi 51.000,00 zł
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 5.  Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 15:27
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 648 razy