BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/276/2020

z dnia: 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: Programu Współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 5 lit. „a” ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1 Uchwala się Program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Ruciane-Nida na 2021 rok - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskeij 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 sty 2021 09:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 70 razy