BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/278/2020

z dnia: 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. 
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
3. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 
§ 2. 
1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych  w wysokości  23,00 zł.
2. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych  w wysokości 30,00 zł. 
3. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny, przedstawiciela ustawowego oraz mogą być przyznawane z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
§ 3. 
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydanego  przez lekarza, w którym określono stan zdrowia, rodzaj, ilość i czasokres zalecanych usług opiekuńczych. 
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
z uwzględnieniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich. 
§ 4. 
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie: 
1) osobom samotnie gospodarującym, jeżeli spełniają kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, określone w art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
 2) osobom w rodzinie, jeżeli spełniają kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 
2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej, lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 

Tabela 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób samotnie gospodarujących:
Dochód na osobę ustalony  w % wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi za jedną godzinę dla osób samotnie gospodarujących  Wysokość odpłatności  w zł. za jedną godzinę usług opiekuńczych  dla osób samotnie gospodarujących Wysokość odpłatności w zł.za jedną godzinę specjalistycznych  usług opiekuńczych  dla osób samotnie gospodarujących
powyżej 100 - 150 5 1,15 1,50
powyżej 150 - 200 15 3,45 4,50
powyżej 200 - 250 25 5,75 7,50
powyżej 250 - 300 35 8,05 10,50
powyżej 300 - 340 60 13,80 18,00
powyżej 340 - 360 80 18,40 24,00
powyżej 360 100 23,00 30,00

 

Tabela 2 Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w rodzinie:
Dochód na osobę ustalony  w % wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi za jedną godzinę dla osób samotnie gospodarujących  Wysokość odpłatności  w zł. za jedną godzinę usług opiekuńczych  dla osób samotnie gospodarujących Wysokość odpłatności w zł.za jedną godzinę specjalistycznych  usług opiekuńczych  dla osób samotnie gospodarujących
powyżej 100 - 150 10 2,30 3,00
powyżej 150 - 200 20 4,60 6,00
powyżej 200 - 250 30 6,90 9,00
powyżej 250 - 300 45 10,35 13,50
powyżej 300 - 340 70 16,10 21,00
powyżej 340 - 360 90 20,70 27,00
powyżej 360 100 23,00 30,00

 

§ 5. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
1. Częściowe zwolnienie z opłat na okres dłuższy niż 3 miesiące jest możliwe w przypadku wnioskodawcy, który przedstawi zaświadczenie lekarskie (lekarza POZ lub specjalisty) o chorobie przewlekłej wymagającej przyjmowania leków stałych  oraz leczenia specjalistycznego. Wydatki na leki stałe muszą przekraczać 20% dochodu wnioskodawcy za ostatnie 3 miesiące. 
2. Całkowite zwolnienie z opłat jest możliwe w przypadku wnioskodawcy, który przedstawi zaświadczenie lekarskie od lekarza  specjalisty o chorobie przewlekłej wymagającej przyjmowania leków stałych oraz leczenia specjalistycznego. Wydatki na leki stałe muszą przekraczać 30%  dochodu wnioskodawcy za ostatnie 3 miesiące. 
§ 6. Należność z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być uiszczana na wskazany w decyzji rachunek bankowy Gminy Ruciane-Nida.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia  30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2013 r. poz. 858). 
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia  28 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 10.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 sty 2021 11:00
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 66 razy