BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/63/2008

z dnia: 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 176.414,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 256.414,00 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

758-75801 § 2920

5 355 133,00

89 574,00

 

5 444 707,00

801-80195 § 2030

6 107,00

9 787,00

 

15 894,00

852-85212 § 2010

2 540 989,00

1 500,00

 

2 542 489,00

852-85212 § 6310

 

29 400,00

 

29 400,00

852-85213 § 2010

7 534,00

967,00

 

8 501,00

852-85214 § 2010

26 493,00

9 995,00

 

36 488,00

852-85295 § 2030

98 758,00

35 191,00

 

133 949,00

RAZEM:

8 035 014,00

176 414,00

 

8 211 428,002. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

801-80101 § 4240

47 400,00

10 000,00

 

57 400,00

801-80101 § 4270

150 000,00

79 574,00

50 000,00

179 574,00

801-80110 § 4110

1 494 600,00

271,00

 

1 494 871,00

801-80113 § 4300

358 400,00

50 000,00

 

408 400,00

801-80195 § 4300

6 107,00

9 516,00

 

15 623,00

852-85202 § 4330

247 000,00

 

30 000,00

217 000,00

852-85212 § 4210

2 000,00

1 000,00

 

3 000,00

852-85212 § 4300

22 000,00

500,00

 

22 500,00

852-85212 § 6050

 

29 400,00

 

29 400,00

852-85213 § 4130

7 534,00

967,00

 

8 501,00

852-85214 § 3110

206 604,00

9 995,00

 

216 599,00

852-85295 § 3110

134 758,00

35 191,00

 

169 949,00

921-92120 § 6050

 

30 000,00

 

30 000,00

RAZEM:

2 676 403,00

256 414,00

80 000,00

2 852 817,00

§ 2

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 2 ust. 2 Uchwały Nr XIX/1/2008 Rady Gminy Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.877.694,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 21.654.526,92 zł
2. Plan wydatków ogółem 20.354.526,92 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 18:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1988 razy