BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/72/2008

z dnia: 15 października 2008 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/70/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 30 września 2008r. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„ Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.950.176,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.950.176,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

600-60095 § 6208

 

235 430,00

 

235 430,00

750-75095 § 6208

 

156 306,00

 

156 306,00

801-80101 § 6208

 

498 750,00

 

498 750,00

900-90001 § 6208

 

1 059 690,00

 

1 059 690,00

RAZEM:

 

1 950 176,00

 

1 950 176,002. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

600-60095 § 6058

 

235 430,00

 

235 430,00

750-75095 § 6058

 

156 306,00

 

156 306,00

801-80101 § 6058

 

498 750,00

 

498 750,00

900-90001 § 6058

 

1 059 690,00

 

1 059 690,00

RAZEM:

 

1 950 176,00

 

1 950 176,00

§ 2

§ 2 ust. 4 Uchwały Nr XIX/1/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie: 1. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.498.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XXV/69/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r. w § 1 - części tabelaryczna dotycząca zmian w budżecie po stronie wydatków otrzymuje brzmienie:

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

801-80101 § 4240

57 400,00

9 281,00

 

66 681,00

852-85214 § 3110

216 599,00

3 441,00

25 200,00

194 840,00

853-85395 § 3119

 

25 200,00

 

25 200,00

853-85395 § 4018

 

35 150,00

 

35 150,00

853-85395 § 4118

 

6 800,00

 

6 800,00

853-85395 § 4128

 

1 050,00

 

1 050,00

853-85395 § 4178

 

21 200,00

 

21 200,00

853-85395 § 4218

 

9 050,00

 

9 050,00

853-85395 § 4308

 

101 469,50

 

101 469,50

853-85395 § 4309

 

7 630,50

 

7 630,50

853-85395 § 4418

 

600,00

 

600,00

853-85395 § 4758

 

10 720,00

 

10 720,00

854-85415 § 4240

 

15 712,00

 

15 712,00

RAZEM:

273 999,00

247 304,00

25 200,00

496 103,00

§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 23.826.806,92 zł
2. Plan wydatków ogółem 22.526.806,92 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 20:23
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2114 razy