BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/99/2007

z dnia: 12 września 2007 r.
w sprawie: podziału miasta i gminy na obwody głosowania.

Na podstawie art. 29 ust. 2 oraz w związku z art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 zm.: Dz. U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 127, poz. 1089, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006r. Nr 216, poz.1592, z 2007r. Nr 112, poz. 766) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na obwody głosowania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLVI/02/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 17:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1958 razy