BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/112/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do wspólnej realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1518 N Karwica – Krzyże”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 117 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia, w sprawie wspólnej realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1518 N Karwica – Krzyże”.
  2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Środki finansowe, o których mowa w § 4 porozumienia ujęte zostaną w budżecie gminy na rok 2008.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:25
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1999 razy