BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/113/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 5b ust. 2i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Pragnąc stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki, umożliwiając czynny udział w kształtowaniu samorządności lokalnej oraz akceptując inicjatywę samorządów uczniowskich szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz organizacji młodzieżowych tworzy się Młodzieżową Radę Miejską w Rucianem-Nidzie.

§ 2

Młodzieżowa Rada Miejska w Rucianem-Nidzie spełnia rolę opiniodawczo-doradczą wobec organów samorządowych Miasta i Gminy Ruciane-Nida w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży mogących mieć istotne znaczenie.

§ 3

Nadaje się statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Rucianem-Nidzie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1749 razy