BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 08 lutego 2022 r.
w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok 2021

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida wprowadzonego Zarządzeniem Nr 52/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzam,  co następuje:

§1.


 1. Przeprowadzenie Samooceny kontroli zarządczej przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
 2. Samoocena  kontroli zarządczej za rok 2021 zostanie przeprowadzona do 31 marca 2022 r.

§2.


 1. Samoocena zostanie przeprowadzona w formie kwestionariuszy ankiet.
 2. Za zorganizowanie samooceny odpowiedzialny jest koordynator kontroli zarządczej - Sekretarz Gminy.                                                                                                                             
 3. Koordynator sporządza zbiorcze zestawienie wypełnionych przez pracowników ankiet
  i dokonuje ich analizy pod kątem adekwatności procedur, a następnie wyniki analizy przekazuje wraz z propozycjami zmian do  Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
 4. Przygotowanie kwestionariuszy ankiet powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

§3.


 1. Koordynator sporządza zbiorczy Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej, który przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida
 2. Wzór Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Wyniki samooceny mają posłużyć do poprawy funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                               /-/ Piotr Feliński

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                    Ruciane - Nida

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 lut 2022 11:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 488 razy