BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/425/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu.

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.: DZ.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Ełckiemu pomocy finansowej  w formie dotacji celowej w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w celu prowadzenia w 2022 r. przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida. 
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Powiatem Ełckim. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 09:34
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 343 razy