BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/427/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 599.707,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 837.761,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 238.054,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 42.749.235,87 zł w tym: dochody majątkowe: 10.810.329,22 zł dochody bieżące: 31.938.906,65 zł
2. Plan wydatków ogółem – 43.234.525,49 zł w tym: wydatki majątkowe: 12.536.360,67 zł wydatki bieżące: 30.698.164,82 zł
§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022r.”,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem
nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 13:59
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 220 razy