BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/430/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 5 lit. „a” ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XLVI/404/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok:

1) dotychczasowy § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

 § 12 
1.Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływani są przez Burmistrza, w celu opiniowania złożonych ofert.
2.W celu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2022 r., Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowych. 
3.Zaproszenie, o którym mowa w ust. 4 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w oficjalnym serwisie internetowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
4.Imienny skład komisji oraz regulamin pracy określa Burmistrz w formie zarządzenia.
5.Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół zawierający co najmniej:
a)informację o liczbie zgłoszonych ofert i rodzajach realizowanych zadań publicznych;
b)wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem powodu odrzucenia; 
c)liczbę przyznanych punktów dla każdej oferty.

2)dotychczasowy § 13 – zostaje wykreślony.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 15:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 225 razy