BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/432/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Na podstawie  art.8 ust. 2 lit. "a" i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20 lit. "a" ust. 2 ustawy z dna 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach publicznych  (t.j. D.U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji zadania Powiatu Piskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 z poźn. zm.).
§ 2. Zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej powierzone zostaną Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej  w Rcianem-Nidzie. 
§ 3. Przyjęcie zadań, o których mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia, które w szczególności określi wielkość środków finansowych wnoszonych przez Powiat niezbędnych do wykonywania zadań. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 15:41
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 382 razy