BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/433/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu w celu przejścia i umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku art. z 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2020 r., poz.1740 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje :
§ 1. 
1.Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 162 obręb Ukta, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00013285/9 odpłatną służebnością przesyłu w celu przejścia i umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych, polegającą na umieszczeniu w gruntach urządzeń elektroenergetycznych na rzecz ENERGA OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 
2.Szczegółowe warunki ustanowienia służebności przesyłu zostaną określona w umowie.
3.Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 15:45
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 400 razy