BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/434/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.)  - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym   dzierżawcą części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida,  z przeznaczeniem pod pojemniki do zbiórki odzieży na okres do 3 lat, położonych:

1. w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonych nr: 
a) 29/11 o pow. 2 m²,
b) 230/4 o pow. 2m²,
c)192/348 o pow. 2 m²,
d)192/289 o pow. 2 m²,
e)192/320 o pow. 2 m²,
f)197/1 o pow. 2 m²,
g) 206/25 o pow. 2 m²,
h) 241/6 o pow. 4 m²,
i) 229/308 o pow. 2 m²,
j) 161/1 o pow. 2 m²,
k) 79/6 o pow.  2 m².

2. w miejscowości Ukta, oznaczonej nr  192 o pow. 2 m².

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 15:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 224 razy