BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/442/2022

z dnia: 28 lutego 2022 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do realizacji programu osłonowego pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Ruciane-Nida przystępuje do realizacji rządowego programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pn. "Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II" , zwanego dalej „Programem”. 
§ 2. Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2022 11:28
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 505 razy