BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/443/2022

z dnia: 28 lutego 2022 r.
w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2.

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 7 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. rozwiązuje się Zespół Szkół  Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2. 
§ 2. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. Liceum Ogólnokształcącego Zespół Szkół Samorządowych  im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2. 
§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do niezwłocznego przesłania Warmińsko- Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty niniejszej uchwały w celu uzyskania wymaganej prawem opinii na temat zamierzonej likwidacji szkoły. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2022 11:31
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 233 razy