BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/444/2022

z dnia: 28 lutego 2022 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po zapoznaniu się z wynikami rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej do Rady Miejskiej Ruciane-Nida o zwołanie  nadzwyczajnego posiedzenia i podjęcie uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek ochronnych„  na terenie podległych miejscowości, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania ”szczepionek"  mRNA (wszystkich producentów), uznaje się petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej Ruciane-Nida do przekazania niniejszej uchwały Wnoszącemu petycję. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2022 11:35
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 308 razy