BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/450/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 876.399,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.022.764,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 146.365,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 43.625.130,31 zł w tym: dochody majątkowe: 10.628.521,00 zł dochody bieżące: 32.996.609,31 zł
2. Plan wydatków ogółem – 44.110.419,93 zł w tym: wydatki majątkowe: 12.346.370,11 zł wydatki bieżące: 31.764.049,82 zł
§ 3. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2022 rok po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§13a.W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Ruciane-Nida do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”
§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem
nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2022 13:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 363 razy