BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/451/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym w wysokości: 
1. 30,00 zł. za 1 godzinę uczestnictwa w działaniach ratowniczych,
2. 30,00 zł. za 1 godzinę uczestnictwa w akcji ratowniczej, 
3. 12,00 zł. za 1 godzinę uczestnictwa w szkoleniu, 
4. 15,00 zł. za 1 godzinę uczestnictwa w ćwiczeniu pożarniczym. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LV/47/2010 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2022 14:05
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 205 razy