BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/452/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 art. 220 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ruciane-Nida pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej
Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896”
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2022 rok w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2022 14:07
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 407 razy