BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/453/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Maurskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ruciane-Nida pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida”
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2022 rok w kwocie 178.118,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście złotych 57/100).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2022 14:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 397 razy