BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/455/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz.  1372 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawA Z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, o pow. użytkowej 48,20 m² usytuowanego w budynku nr 41 w miejscowości Wejsuny, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem wielkości 4820/36000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 65/2 o powierzchni 0,0605 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043683/8, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:16
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 205 razy