BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/457/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t .j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1899)  - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w miejscowości Śwignajno z przeznaczeniem pod podwórko i drobne uprawy rolne na okres do 3 lat:
a) części dz. ozn. nr 98/6 o pow. 90 m², 
b) dz. ozn. nr 98/8 o pow. 319 m²
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:32
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 197 razy