BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/460/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 6 "j„ ust. 3 "b" ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.

1.Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
w wysokości 191,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości  albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 382,00 zł.
§ 2.

1. Zryczałtowaną opłatę roczną wnosi się jednorazowo, bez wezwania z góry do 25 lipca za dany rok.
2. W przypadku, gdy nieruchomość będzie wykorzystywana w sposób określony w § 1 po dacie 25 lipca danego roku - wówczas zryczałtowaną opłatę roczną wnosi się jednorazowo, bez wezwania z góry do 31 grudnia za dany rok.
3. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości:
1) przelewem na konto Nr 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego
w Rucianem-Nidzie, albo
2) wpłatą gotówkową na konto Nr 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rucianem-Nidzie, albo
3) wpłatą gotówkową w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/263/2020 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:47
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 399 razy