BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/461/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 6 lit. „r” ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ruciane – Nida i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.  
1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki;
2) papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady zebrane
w sposób selektywny; 
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony zebrane
w sposób selektywny; 
4) popioły z palenisk domowych zebrane w sposób selektywny; 
2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Ruciane - Nida finansuje koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji) oraz worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. 
3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, traktowane są jako odpady zmieszane. 
§ 3.  Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, odpady komunalne odbiera się z następująca częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałości po segregacji) 
a) z budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i  lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -  raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielorodzinnych – dwa razy w tygodniu,
2) papier, bioodpady oraz metale, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne:
a) z budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielorodzinnych –  raz w tygodniu,
3) szkło:
a) z budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielorodzinnych – raz na dwa tygodnie,
4) popioły z palenisk domowych - raz na dwa tygodnie w okresie od 01 października do 30 kwietnia,
5) odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - dwa razy w roku  w formie tzw. „wystawek” zgodnie z harmonogramem odbioru.
§ 4. 1. Wyznacza się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane - Nida, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº, przyjmujący następujące rodzaje odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne,
4) odpady niebezpieczne,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki.
12) popioły z palenisk domowych, 
13) wydzielone z bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpady stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji drzew i krzewów, terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy 
2. Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na tych nieruchomościach.
3. Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości do 0,5 Mg na rok od właściciela nieruchomości.
§ 5. 1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK dokonywane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida:
1) telefonicznie pod numerem; 87 425 44 30,
2) za pomocą poczty elektronicznej: umig@ruciane-nida.pl,
3) pisemnie,
4) osobiście.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXVII/234/2020 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 149 razy