BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/464/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.256.296,09 zł zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 300.000,00 zł zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.137.846,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 680.245,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 45.160.599,40 zł w tym: dochody majątkowe: 11.332.494,57 zł dochody bieżące: 33.828.104,83 zł
2. Plan wydatków ogółem – 46.147.194,72 zł w tym: wydatki majątkowe: 13.616.094,27 zł wydatki bieżące: 32.531.100,45 zł
§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 986.595,32 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.632.595,32 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.646.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 119 razy