BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/465/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2337 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji w 2022 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida.
§2. Przyjęcie zadania, o którym, mowa w § 1 nastąpi w ramach porozumienia, zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 maj 2022 13:00
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 146 razy