BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/468/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej  oznaczonej nr geodezyjnym 1/131 o powierzchni 0,3926 ha, położonej w obrębie Wierzba,  gm. Ruciane-Nida dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00042813/2 oraz nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej nr geodezyjnym 1/136 o powierzchni 0,1015 ha, położonej w obrębie Wierzba, gm. Ruciane-Nida dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00045280/7.
§ 2. Traci moc Uchwała nr LI/454/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 maj 2022 13:37
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 267 razy