BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/469/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o powierzchni 916 m², ozn. nr geodezyjnym 98/12 położonej w obr. geod. Śwignajno, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013580/7, na rzecz osoby która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 maj 2022 13:45
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 164 razy