BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/471/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1137 m², ozn.
nr geodezyjnym 20/32 położonej w ob. geod. Wygryny, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której
w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta
nr OL1P/00013645/1. 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 maj 2022 13:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 160 razy