BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/477/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1899)  - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą  części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w  miejscowości Ruciane-Nida, ozn. nr geod. nr 290/1 o pow. 60 m², z przeznaczeniem pod podwórko na okres do 3 lat.   
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 maj 2022 14:04
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 281 razy