BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/478/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski Gmina Ruciane – Nida – Kompleks III

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 20 ust.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski gmina Ruciane – Nida, Rada Miejska Ruciane – Nida stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane – Nida, uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PLANU
§1.

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski gmina Ruciane – Nida – Kompleks III, zwany w dalszej części planem. Granice obszaru objętego planem miejscowym jak
w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2.Uchwalany plan składa się z następujących elementów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego:
1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 1 i 2 – rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000;
3) załącznika nr 3 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu;
4) załącznika nr 4 – rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy Miejskiej Ruciane – Nida; 
5) załącznika nr 5 - danych przestrzennych, obejmujących lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem.

§2.


1.Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania.
2.Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:
1) granicy obszaru objętego planem miejscowym;
2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;
4) przeznaczenia terenów elementarnych i cyfrowo-literowych oznaczeń terenów elementarnych o określonym przeznaczeniu;
5) obszaru istniejącej zieleni do zachowania.
3.Rysunek planu obowiązuje w zakresie jego ustaleń dotyczących obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych: 
a) obszaru Natura 2000 – specjalnego obszaru ochrony Ostoja Piska.

4. Ustalenia cyfrowo – literowe terenów elementarnych należy rozumieć:
1) poz. 1. oznaczenia – symbol cyfrowy: liczba porządkowa określająca dany teren elementarny;
2) poz. 2. oznaczenia – symbol literowy: określający przeznaczenie terenu elementarnego zgodnie z ustaleniami §4 i przepisami szczegółowymi planu.

5.Plan zawiera ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu;
4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów elementarnych;
5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
11) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
12) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
13) minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

6. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących:
1) wymagań wynikających z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz krajobrazu kulturowego -
z uwagi na niewystępowanie takich form ochrony w granicach planu;
2) wymagań wynikających z zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - z uwagi na niewystępowanie takich dóbr w granicach planu;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – z uwagi na brak występowania takich przestrzeni w granicach planu.

ROZDZIAŁ II
SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W UCHWALE
§3.


Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały.

1) Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a) budynkach istniejących – należy przez to rozumieć budynki zrealizowane oraz te, dla których wydano ostateczne prawomocne pozwolenie na budowę;
b) głównych połaciach dachu - należy przez to rozumieć połacie dachu nad główną bryłą budynku. Głównych połaci dachu nie stanowią zadaszenia wejść, schodów zewnętrznych, wykuszy, ryzalitów, lukarn, ganków oraz zadaszenie tarasów;
c) granicy planu – należy przez to rozumieć określoną na załączniku graficznym do niniejszej uchwały granicę obszaru objętego planem miejscowym;
d) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określoną na rysunku planu;
e) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą obszar do zabudowy, poza którym zakazuje się wznoszenia obiektów, określonych zgodnie z przepisami szczegółowymi planu dla terenów elementarnych;
f) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującym sposobem wykorzystaniem terenu elementarnego. W ramach podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczających;
g) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
h) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy aktów prawnych;
i) terenie elementarnym – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem miejscowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony danym symbolem cyfrowo – literowym;
j) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie zasad współżycia społecznego, a także standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;
k) wysokości zabudowy – w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość budynku zgodnie z przepisami odrębnymi, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych – stanowi zewnętrzny, pionowy gabaryt, mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu lub najwyższej krawędzi obiektu budowlanego. W przypadku lokalizacji innego niż budynek obiektu budowlanego na nierównym terenie, poziom gruntu należy wyznaczać jako średnią z wartości warstwic terenu w obrębie posadowienia obiektu;
l) zabudowie gospodarczo - garażowej - należy przez to rozumieć zabudowę, w skład której wchodzą budynki gospodarcze, budynki gospodarczo – garażowe, budynki garażowe i wiaty; pojęcie to jest określeniem grupy budynków, które pełnią funkcje pomocnicze względem innych rodzajów budynków i nie stanowi samodzielnego przeznaczenia terenów elementarnych.


ROZDZIAŁ III
PRZEPISY OGÓLNE
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów elementarnych w granicach obszaru objętego planem miejscowym
§4.

Ustala się następujące przeznaczenia terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu według symboli literowych:
1) UT     – teren zabudowy usług turystycznych;
2) US     – teren zabudowy sportowej – stanowiącej inwestycję celu publicznego;
3) ZL       – teren lasu;
4) KD(D) – teren drogi publicznej klasy dojazdowej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§5.

Ustala się zasady ochrony ładu przestrzennego:
1) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi planu dotyczącymi terenów elementarnych i przepisami odrębnymi; 
2) dopuszcza się rozbudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu znajdujących się w części lub w całości poza obszarem przeznaczonym pod zabudowę ograniczonym liniami zabudowy, z zastrzeżeniem, że rozbudowa tych budynków może nastąpić jedynie:
a)w kierunku przeciwnym do jeziora Bełdany;
b)jako przedłużenie szerokości elewacji budynków od strony Jeziora Bełdany;
3) dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i remont budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu znajdujących się w części lub w całości poza obszarem przeznaczonym pod zabudowę ograniczonym liniami zabudowy;
4) dopuszcza się w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym UT, US lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów szczegółowych planu oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu
§6.

1.Ustala się zasady w zakresie ochrony środowiska:
1) ustala się zasady wynikające z położenia planu w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Subniecka Warszawska Nr 215: 
a) zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych;
b) zakazuje się zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz kierunku odpływu ze źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi;
c) nakazuje się utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie technicznym umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniem, zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
d) dopuszcza się przebudowę, skanalizowanie sieci melioracyjnych i drenażowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
e) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów uszczelnionych do wód powierzchniowych i gruntu;
f) nakazuje się wcześniejsze podczyszczenie wód opadowych i roztopowych do osiągnięcia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych, przed wprowadzeniem ich do odbiorników;
2) w granicach planu zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem:
a) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych; 
b) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
c)p rowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
d)realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych;
e) realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i dla których przeprowadzona ocena odziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko;

3) ustala się zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych; 
4) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy z zakresu ochrony środowiska dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym UT i US jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

2. Ustala się w zakresie ochrony przyrody:
1) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją planu w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
2) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją obszaru objętego planem w granicach Obszaru Natura 2000 tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008;
3) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją części obszaru planu w granicach obszaru Natura 2000 tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Piska – kod obszaru PLH280048 w granicach określonych na załączniku graficznym.
3. Ustala się, iż w granicach planu nie występują obszary krajobrazów priorytetowych ustalonych na podstawie audytu krajobrazowego lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów elementarnych
§7.


1. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu zawarto w przepisach szczegółowych planu.
2. Nakazuje się dostosowanie obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§8.

W granicach planu nie występują:
1) tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych z wyłączeniem form ochrony przyrody, o których mowa w §6;
2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, tereny górnicze, obszary krajobrazów priorytetowych ustalonych na podstawie audytu krajobrazowego oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§9.

1. Ustala się, że granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
2. Ustala się w przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem UT, US:
1) minimalna powierzchnia działek – 1000 m²;
2) minimalna szerokość frontów działek – 25 m;
3) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją ± 10° oraz 180° z tolerancją ± 10°.
3. Ustala się, że szczegółowe zasady i warunki określone w ust. 2 nie dotyczą wydzielania działek pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, których lokalizacja dopuszczona jest w przepisach ogólnych i szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 10.

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) w granicach planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zastrzeżeniem § 6;
2) ustala się ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie ściany lasu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§11.

1. Ustala się zasady w zakresie systemów komunikacji:
1) powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym odbywa się poprzez drogę publiczną oznaczoną symbolem KD(D) drogi zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie planu, które posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z systemem komunikacyjnym w gminie;
2) obsługę komunikacyjną terenów elementarnych zapewnia droga publiczna oznaczona symbolem KD(D) oraz droga publiczna zlokalizowana poza granicami planu; 
3) ustala się minimalne wskaźniki wyposażenia terenów elementarnych w liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:
a) 0,8 miejsca na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem literowym UT i US;
b) miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować w ilości oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zastrzeżeniem lit. c; 
c) wyznacza się następujące zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
-nie mniej niż 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
-nie mniej niż 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
-nie mniej niż 8% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40;
4) miejsca parkingowe należy wykonać o nawierzchni utwardzonej z materiałów nieprzepuszczalnych takich jak beton lub asfalt.

2. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury technicznej:
1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym odbywa się poprzez zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie planu sieci infrastruktury technicznej, które posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z gminnym systemem uzbrojenia terenu;
2) dopuszcza się możliwość remontu i modernizacji wraz ze zmianą przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleniach niniejszego planu;
3) dopuszcza się lokalizowanie sieci dystrybucyjnych i urządzeń z nimi związanych na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolami literowymi UT i US jeżeli lokalizacja tych sieci i urządzeń nie ogranicza realizacji przeznaczenia podstawowego terenów elementarnych i nie narusza przepisów odrębnych;
4) dopuszcza się lokalizowanie sieci przesyłowych i urządzeń z nimi związanych w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą tereny UT i US oraz nieprzekraczalną linią zabudowy, wyłącznie w przypadku gdy lokalizacja tych sieci nie naruszy przepisów odrębnych oraz nie wpłynie na zmianę przeznaczenia terenów oraz istniejące i projektowane zagospodarowanie;
5) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w wodę zabudowy należy realizować z sieci wodociągowej;
a)dopuszcza się zaopatrzenie w wodę zabudowy z ujęć własnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) ustala się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej lub poprzez indywidualny system zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) ustala się, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry techniczne gwarantujące bezproblemowe zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie potrzeb dla ochrony przeciwpożarowej.

4. Ustala się zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gromadzenia odpadów:
1) ustala się, iż obsługę w zakresie odprowadzenia ścieków należy realizować do sieci kanalizacji sanitarnej;
a) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) nakazuje się, aby zastosowanie szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych nie tworzyło zagrożenia dla środowiska oraz warunków gruntowo-wodnych;
2) ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry techniczne gwarantujące bezproblemowe odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy;
3) ustala się, że wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych, nieprzepuszczalnych i utwardzonych, z zastrzeżeniem pkt 4, należy odprowadzać do otwartej lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, zgodnie obowiązującymi przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się dla terenów elementarnych przeznaczonych pod zabudowę indywidualnie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w sposób nie zagrażający środowisku oraz warunkom gruntowo-wodnym, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi;
5) ustala się, iż gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi.

5. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się, iż zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z sieci elektroenergetycznych napowietrznych i doziemnych linii o napięciu 15 kV oraz napowietrznych i doziemnych linii o napięciu 0,4 kV;
2) ustala się, iż nowe sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN) należy wykonać jako doziemne na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji należy realizować z sieci telekomunikacyjnej lub w sposób indywidualny;
2) ustala się, iż sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe umieszczane doziemnie.

7. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło należy realizować indywidualnie;
a) dopuszcza się ogrzewanie urządzeniami, które nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz energią elektryczną lub odnawialnymi źródłami energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takimi jak panele ogniw fotowoltaicznych czy kolektory słoneczne umieszczane na dachach budynków;

2) do ogrzewania budynków zakazuje się stosowania paliw wysokoemisyjnych, które spowodowałyby przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

8. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się, iż zaopatrzenie w gaz należy realizować z sieci gazowej z chwilą jej wybudowania i oddania do użytkowania;
a) dopuszcza się indywidualnie zaopatrzenie w gaz, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 12.

Dla terenów elementarnych wyznaczonych w granicach planu nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
§13.

Ustala się wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi:
1) UT, US – 30 %;
2) pozostałe tereny elementarne – 1 %.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE PLANU
Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym UT
§14.

Dla terenów oznaczonych w planie symbolem 01UT, 02UT ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usług turystycznych;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa,
3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
a) w granicach terenu elementarnego dopuszcza się lokalizowanie zabudowy: hotelowej, pensjonatowej, rekreacji indywidualnej stanowiącej bazę noclegową oraz budynków usług gastronomicznych; 
b) dopuszcza się lokalizację obiektów niezbędnych do realizacji funkcji podstawowej terenu tj. obiektów sportowych w tym także budynków tj. basen i kompleks basenowo – wypoczynkowy oraz budynków służących do obsługi obiektów sportowych, obiektów magazynowych na sprzęt wodny, budynków gospodarczych i garażowych, wiat oraz dojść;
c) dopuszcza się wzbogacenie funkcji podstawowej o obiekty szkoleniowe i sale konferencyjne oraz obiekty związane z rekreacją i wypoczynkiem takie jak otwarte lub zadaszone: boiska, korty tenisowe, place zabaw; 
d) dopuszcza się realizację lądowisk dla helikopterów w formie naziemnej lub wykonanych na dachach budynków;
e) dopuszcza się realizację parkingów;
f) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu;
g) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;

4) ograniczenie w zabudowie i zagospodarowaniu terenów:
a) w ramach terenu 02UT zgodnie z załącznikiem graficznym wyznaczono obszar istniejącej zieleni do zachowania. Planowane zagospodarowanie należy realizować z wykluczeniem wycinki krzewów i drzew, o ile nie zachodzą przesłanki do ich usunięcia wynikające z przepisów odrębnych;
b) nakazuje się ochronę zadrzewień śródpolnych, nadwodnych i przydrożnych innych niż wymienione w lit. a. Planowane zagospodarowanie należy realizować z wykluczeniem wycinki zadrzewień, o ile nie zachodzą przesłanki do ich usunięcia wynikające z przepisów odrębnych;
c) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
d) zakazuje się wykonywania prac prowadzących do zmiany stosunków wodnych;
e) planowane zagospodarowanie należy dostosować do naturalnego ukształtowania terenu.

5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
a) powierzchnia biologicznie czynna – min.30% powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy – max. 0,40 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy – min. 0,01 max. 1,0 powierzchni działki budowlanej;

6) gabaryty, usytuowanie, geometria i pokrycie dachu, kolorystyka zabudowy:
a) wysokość budynków hotelowych max. 5 kondygnacje nadziemne – nie wyżej jednak niż 24 m;
b) wysokość obiektów pensjonatowych, sportowych, zadaszonych: boisk, kortów tenisowych, magazynowych, gospodarczych, garażowych i obiektów tymczasowych – nie wyżej niż 15 m;

c) wysokość zabudowy rekreacji indywidualnej, budynków służących do obsługi obiektów sportowych, wiat – nie wyżej niż 12 m;
d) wysokość pozostałej zabudowy: nie wyżej niż 3,5 m;
e)kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle do frontu lub najdłuższej granicy działki lub istniejącej zabudowy;
f) geometria i pokrycie głównych połaci dachu:
-symetryczny: dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 5º - 45º;
-kryty dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach czerwieni lub brązu;
-dopuszcza się realizację dachów płaskich krytych papą lub membraną;
-dopuszcza się realizację lądowisk dla helikopterów na gruncie lub na dachach budynków. Konstrukcję lądowiska wykonać na stropodachu lub w formie mocowanej do konstrukcji dachu na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Oznaczenie i wyposażenie lądowisk zgodnie z przepisami odrębnymi; 
g) w elewacjach należy stosować: naturalne, tradycyjne materiały  wykończeniowe tj.: drewno, cegłę, kamień. Dopuszcza się stosowanie tynków cienkowarstwowych, płyt klinkierowych, szkła oraz wysokiej klasy materiałów imitujących materiały naturalne;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie określa się.


Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym US
§15.

Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 01US, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy sportowej – stanowiącej inwestycję celu publicznego;
2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
a) w granicach terenu elementarnego dopuszcza się lokalizowanie zabudowy: 
-budynków i obiektów budowlanych stanowiących inwestycję celu publicznego z zakresu sportu określoną w przepisach odrębnych tj. otwartych lub zadaszonych: boisk, placów zabaw, kortów tenisowych, basenów, strzelnic sportowych itp.,

3) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
a) powierzchnia biologicznie czynna – min.50% powierzchni działki budowlanej;
b) powierzchnia zabudowy – max. 0,30 powierzchni działki;
c) intensywność zabudowy –  min. 0,01 max. 0,9 powierzchni działki budowlanej;
4) gabaryty, usytuowanie, geometria i pokrycie dachu, kolorystyka zabudowy:
a) wysokość zabudowy: max. 4 kondygnacje nadziemnie – nie wyżej jednak niż 16,0 m; 
b) kierunek głównej kalenicy: nie określa się;
c) geometria i pokrycie dachu:
-dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie, o kącie nachylenia połaci od 5 - 45º;
-dachy dwuspadowe i wielospadowe kryte dachówką, blachodachówką w kolorze ceglastym;
-dachy płaskie kryte materiałami w odcieniach koloru czarnego;
d) w elewacjach należy stosować: naturalne, tradycyjne materiały wykończeniowe tj.: drewno, cegłę, kamień. Dopuszcza się stosowanie tynków cienkowarstwowych, płyt klinkierowych, szkła oraz wysokiej klasy materiałów imitujących materiały naturalne;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie określa się.

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu elementarnego
oznaczonego symbolem literowym ZL
§16.

Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem 01ZL ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren lasu;
2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
a) ustala się leśne użytkowanie terenu elementarnego zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych.

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu elementarnego
oznaczonego symbolem literowym KD(D)
§17.

Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem 01KD(D) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna realizowana zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego: ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi 01KD(D) – zmienna w przedziale od 4,5 m do 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu
4) ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodne z przepisami odrębnymi;
5) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 10 m.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 maj 2022 11:20
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 213 razy