BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/479/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida dla części obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Bełdany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 3a w nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje: 


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida, uchwalonego Uchwałą Nr LII/423/2018 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida.
§ 2. Granice obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida dla części obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Bełdany, o którym mowa w §1, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 maj 2022 12:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 497 razy