BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/132/2007

z dnia: 28 listopada 2007 r.
w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Ruciane-Nida oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 924, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171, Nr 176, poz. 1242) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co nastepuje:

§ 1

Powiadomić Skarbnika Gminy – Pana Jarosława Huberta Zyskowskiego o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Ruciane-Nida oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r zwanego „oświadczeniem lustracyjnym” w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 2

Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego będzie skutkowało z mocy prawa pozbawieniem Pana Jarosława Huberta Zyskowskiego pełnionej funkcji z dniem, w którym upłynął termin złożenia oświadczenia.

§ 3

Uchwałę doręcza się Skarbnikowi Gminy – Panu Jarosławowi Hubertowi Zyskowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2008 18:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1976 razy